ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

Политика за поверителност и използване на бисквитки (cookies)

1. Данни за администратора на лични данни

Обединена млечна компания ЕАД, регистрирано в Търговския регистър към Агенция по вписванията, ЕИК 121673766, със седалище и адрес на управление: България, гр. Пловдив 4003, район Северен, ул. Дунав № 3, е администратор на лични данни по смисъла на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (по-долу „Регламента”) и Закона за защита на личните данни (по-долу „ЗЗЛД“).

Интернет страницата https://www.fibellawave.bg/promo/ се притежава и управлява от Обединена млечна компания ЕАД в пълно съответствие с разпоредбите на Регламента и ЗЗЛД.

Данни за контакт с администратора

Тел.: 032 900 100

Имейл: umc@umc.bg

2. Цел

Настоящата Политика има за цел да информира за принципите и начина, по които Обединена млечна компания ЕАД в качеството си на администратор обработва лични данни на потребители на сайта на дружеството и на националния телефон на потребителя, вида данни, които обработва, както и за правата на лицата, чийто лични данни се обработват. Настоящата Политика, наред с другото, е приета и публикувана в изпълнение на задълженията на Обединена млечна компания ЕАД по чл. 13 и чл. 14 от Регламента.

В случай, че имате въпроси или имате нужда от допълнителна информация във връзка с Вашите лични данни, права и поверителност, моля да се свържете с Обединена млечна компания ЕАД на посочените в т .1 по-горе данни за контакт.

3. Принципи на обработване. Правно основание

Защитата на личните данни е приоритет на Обединена млечна компания ЕАД. Обединена млечна компания ЕАД не продава лични данни, събрани от дружеството, на трети лица, нито обработва или предоставя тези данни на трети лица без правно основание за това съгласно Регламента и ЗЗЛД. Обединена млечна компания ЕАД обработва и предоставя лични данни на трети лица само при наличие на надлежно правно основание за това, включително изрично и свободно дадено съгласие по силата на Регламента и/или на друго основание за обработване, предвидено в Регламента и ЗЗЛД.

Възможно е да се наложи по закон, при съдебен/арбитражен/ изпълнителен/обезпечителен процес и/или по искане от компетентен орган Обединена млечна компания ЕАД да разкрие лични данни, както и ако това е необходимо за целите на националната сигурност, правоприлагането или други предвидени в законодателството случаи.

Възможно е и да бъдат разкрити лични данни, ако това разкриване е обосновано необходимо за защитаване на легитимните интереси на Обединена млечна компания ЕАД. Освен това, в случай на преобразуване или продажба на цялото или част от търговското предприятие е възможно Обединена млечна компания ЕАД да прехвърли събрани лични данни на съответното новообразувано/преобразувано дружество или дружество – правоприемник.

Обединена млечна компания ЕАД обработва лични данни при стриктно спазване на принципа за поддържане на минимум обработвани лични данни, необходими за конкретни, обосновани и легитимни цели (принцип need-to-know).

4. Лични данни

Лични данни са всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано на база съответните данни.

5. Цели за обработване на лични данни

Обединена млечна компания ЕАД събира и обработва личните данни, които са необходими за извършване на дейността му. Обединена млечна компания ЕАД обработва лични данни на потребители на сайта и на националния телефон на дружеството, когато чрез формата за контакт на сайта, по имейл или чрез националния телефон е подадено запитване, рекламация, оплакване, жалба или друг сигнал от потребител. Обработването на лични данни е с цел:

Обединена млечна компания ЕАД да отговори и предприемане действия по подаденото запитване, рекламация, оплакване, жалба или друг сигнал от потребител;

Обединена млечна компания ЕАД да поддържа отчетност относно подадените запитвания, рекламации, оплаквания, жалби или друг сигнали от потребители, вкл. за целите на контрол и надзор от страна на публични органи и производствата пред тях.

Когато се касае за подаване на запитвания, рекламации, оплаквания, жалби или друг сигнали от потребител чрез националния телефон на потребителя, Обединена млечна компания ЕАД може да записва разговора с посочените тук по-горе цели, както и с цел подобряване на качеството на обслужване на потребителите. Обединена млечна компания ЕАД предупреждава потребителите за записването на разговора чрез автоматизирано съобщение преди свързването с оператор.

Със съгласие на потребителя, или когато е допустимо по закон, Обединена млечна компания ЕАД може да използва личните данни на потребители, а именно имейл адрес и имена, за маркетингови цели, включващи свързване с потребителя с цел предоставяне на информация, новини и оферти. Ако са се съгласили да получават такава маркетингова информация, потребителите могат по всяко време да оттеглят съгласието си чрез предоставената във всеки маркетинг имейл функционалност (линк) за тази цел.

6. Категории обработвани лични данни

Обединена млечна компания ЕАД обработва следните категории лични данни на следните лица – потребители на сайта и на националния телефон на дружеството:

За физически лица, които са подали запитване, рекламация, оплакване, жалба или друг сигнал Обединена млечна компания ЕАД обработва личните данни, които самият потребител доброволно е посочил във формата за контакт, телефонния разговор, имейла или друга кореспонденция с дружеството (и така е дал съгласие за обработването им). Дружеството изисква от потребителя име, телефон и адрес за връзка като минимум за извършване на проверка и изготвяне на отговор до потребителя.

Когато потребители изпращат запитване, рекламация, оплакване, жалба или друг сигнал до Обединена млечна компания ЕАД чрез формата за контакт на сайта, по имейл или чрез националния телефон на потребителя се презюмира, че потребителите са дали своето свободно, изрично и информирано съгласие за обработване на личните данни, доброволно включени от тях в съответното запитване, рекламация, оплакване, жалба или друг сигнал.

7. Бисквитки (cookies)

Бисквитките (cookies) са малки файлове с информация, които се изпращат от уеб сървъра и се запазват в интернет браузъра на потребителя (напр. данни за използван език, време на връзка, посетени интернет страници) или в твърд диск, като след това се връщат от интернет браузъра към сървъра всеки път, когато бъде получен достъп до този сървър при посещение на съответния интернет сайт.

Интернет страницата на Обединена млечна компания ЕАД използва бисквитки, за да разграничава потребителите едни от други, да предоставя на потребителите по-добри услуги и да подобрява сайта си. Приемането на настоящата Политика в частта за бисквитките става с кликване от страна на потребителя на изскачащото съобщение (pop-up) на сайта на Обединена млечна компания ЕАД, както и когато потребителят продължи да използва сайта на Обединена млечна компания ЕАД. В случай, че потребител не е съгласен с настоящата Политика, той/тя е длъжен веднага да преустанови използването на сайта на Обединена млечна компания ЕАД, съотв. на националния телефон на потребителя.

Интернет страницата на Обединена млечна компания ЕАД може да използва както бисквитки на Обединена млечна компания ЕАД (First Party Cookies), така и такива на трети лица за целите на реклама (Third Party Cookies). Интернет страницата на Обединена млечна компания ЕАД към даден момент може да използва следните видове бисквитки на Обединена млечна компания ЕАД (First Party Cookies) за следните цели:

Необходими бисквитки (Strictly Necessary Cookies)

Бисквитките попадат в тази категория, когато са абсолютно необходими за оперирането на сайта, като чрез тях се поддържат функции като влизане (login) и/или подаване на поръчки/запитвания и др.

Аналитични и таргетиращи бисквитки (Analytics and Targeting Cookies)

За Обединена млечна компания ЕАД е важно да разбере как бива използван сайта ни, като например колко ефективно е навигирането в него и кои от функционалностите му се използват. Аналитичните и таргетиращи бисквитки позволяват на Обединена млечна компания ЕАД да събира информация, която помага за подобряване на сайта и потребителското удовлетворение от него.

Функционални бисквитки (Functionality Cookies)

Функционалните бисквитки позволяват на Обединена млечна компания ЕАД да предоставя допълнителни функции на сайта си, като персонализиране и запомняне на запазени настройки.

Всички горепосочени бисквитки могат да са постоянни (остават в компютъра или устройството за определен период и се активират всеки път при посещение на сайта) или сесийни (такива, които се изтриват незабавно след затваряне на браузъра). Бисквитките на сайта на Обединена млечна компания ЕАД изтичат и се изтриват автоматично след 1 (един) месец, с изключение на следните бисквитки:

бисквитки от cookie лентата, които могат да се съхраняват до 3 години;

бисквитки за целите на Google Analytics, които могат да се съхраняват до 2 години съгласно функционалностите, правилата и политиките на Google Analytics.

С влизането на сайта на Обединена млечна компания ЕАД и преди да бъдат използвани бисквитки на компютъра или устройството на потребителя, в браузъра на потребителя се появява изскачащо съобщение (pop-up), чрез което може да бъде разрешено или отказано използването на бисквитки. Разрешаването на бисквитки позволява на Обединена млечна компания ЕАД да предоставя най-добро качество услуги чрез сайта си и да подобрява потребителската удовлетвореност. Ако бъде отказано използването на бисквитки, определени функционалности на сайта на Обединена млечна компания ЕАД могат да станат недостъпни или неналични.

Всеки потребител може да настрои интернет браузъра си, така че да не съхранява бисквитки, както и може по всяко време да изтрие вече съхранените такива. Всеки потребител, който желае да се възползва от тези функции, следва да направи съответните настройки на браузъра си и/или да обърнете за съдействие към производителя на интернет браузъра.

Обединена млечна компания ЕАД не носи отговорност, ако интернет браузъра, който ползва потребителят, няма функции за контрол на употребата, отказ от съхранение или изтриване на вече съхранените бисквитки. В случай, че потребителят забрани съхранението на бисквитки или изтрие вече съхранените такива, то тогава е възможно технически да се наруши нормалното функциониране на уебсайта при съответния потребител.

8. Мерки за сигурност

Обединена млечна компания ЕАД взима достатъчни технически и организационни мерки, за да защити личните данни, които обработва, от кражба, злоупотреба, неоторизиран достъп, неоторизирано разкриване, неоторизирано унищожаване или всякакво друго незаконосъобразно обработване или разпореждане с тези данни.

Всички представители и служители на Обединена млечна компания ЕАД, както и всички съдоговорители на дружеството, са задължени да спазват конфиденциалност и да прилагат стриктно законодателството в областта на защита на личните данни.

Когато потребители изпращат запитване, рекламация, оплакване, жалба или друг сигнал до Обединена млечна компания ЕАД чрез формата за контакт на сайта, по имейл или чрез националния телефон на потребителя Обединена млечна компания ЕАД може да предоставя личните данни на тези потребители на: (а) служители на дружеството в отдела му по контрол на качеството и отдел „Маркетинг“; (2) служители на дружеството на мениджърски позиции, а именно директор на производствен отдел, директор на търговски отдел, директор на логистичен отдел и съответния регионален търговски мениджър, според случая; (3) външни консултанти на дружеството с оглед защита на легитимните му интереси; (4) държавни органи при упражняване на техни правомощия и за целите на съответните производства пред тези органи.

За случаите, в които Обединена млечна компания ЕАД предоставя лични данни на трети лица, дружеството прилага механизми, в това число договорни такива, с които гарантира, че тези данни се обработват и защитават съгласно приложимото законодателство.

9. Срокове за съхранение

Обединена млечна компания ЕАД спазва принципа за съхранение на данните само за срока, за който съхранението им е нужно за изпълнение на целта, за която са събрани, освен ако закон не предвижда съхранение за по-дълъг срок.

Обединена млечна компания ЕАД изтрива и заличава личните данни, свързани с направени оплаквания, рекламации, жалби и други сигнаи относно продукти на дружеството незабавно след изтичане на законовите срокове за извършване на проверки от административен орган, за налагане на санкции за спазване на законодателството, вкл. това по защита на потребителите и защита на конкуренцията, и за предяваване на правни (съдебни/извънсъдебни) претенции от страна на потребител срещу дружеството.

Обединена млечна компания ЕАД изтрива и заличава личните данни, свързани с направени запитвания от потребители относно продукти на дружеството не по-късно от 6 месеца от приключване на кореспонденцията с потребителя по запитването.

10. Права във връзка с личните данни

Съгласно Регламента и ЗЗЛД субектите на данни разполагат със следните права по всяко време: (1) право на достъп до личните им данни, обработвани от Обединена млечна компания ЕАД; (2) право да изискват коригиране на неточни данни, изтриване (при наличие на законово основание за това), ограничаване или блокиране (при наличие на законово основание за това) на обработването на личните им данни, обработвани от Обединена млечна компания ЕАД; (3) право на преносимост на данните при наличие на условията за това съгласно Регламента; (4) правото да възразяват по всяко време срещу обработването на личните им данни, както и право да оттеглят съгласието си за обработване, без да се засяга законосъобразността на обработването до оттеглянето му, когато има законови основания за това; (5) право на жалба до Комисия за защита на личните данни (КЗЛД), ако считат, че са нарушени правата им във връзка със защитата на личните им данни.

Обединена млечна компания ЕАД може да откаже да изпълни искания за упражняване на права, когато има предвидено в Регламента и ЗЗЛД основание за това, вкл. когато исканията се повтарят неоснователно, изискват прекомерни усилия и/или разходи за администратора, когато са явно неоснователни, както и когато застрашават или нарушават поверителността и правата на други потребители.

11. Влизане в сила и актуализация

Тази политика влиза в сила на 25/05/2018 г. Обединена млечна компания ЕАД може да изменя и актуализира тази политика, като всяко изменение/актуализация се публикува на официалния уебсайт на дружеството, като по своя преценка Обединена млечна компания ЕАД може да предприеме и други действия за уведомяване на потребителите за изменената или актуализирана политика.